تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO

ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است :

. همان انرژی که قوت همه ی هستی جهان را شکل می دهد. از هزاران سال پیش تبتی ها درک عمیقی از سرشت روح، انرژی و ماده داشته اند و این دانش را برای شفای بدن، هماهنگی و هدایت روحشان به سوی تجربه ی وحدت به کار گرفته اند، بعدها با همین دانش نیز در هند برخورد می کنیم و اشکال گوناگونی از آنرا در فرهنگ ژاپن ، چین ، مصر یونان و روم می یابیم ، که تنها به ذکر برخی اکتفا می کنیم. در غالب فرهنگ های کهن، این دانش، توسط بعضی از مکاتب حفظ و حمایت می گردیده و نهایتاً فقط در دسترس معدودی از مردم چون کشیشان و رهبران معنوی بوده است ، که هر یک ازآنرا شفاهی به شاگردان خود منتقل میکرده اند. غالباً پژوهشگران جدید با شکلهای گوناگونی از این دانش درونی رو به رو می شوند اما معمولاً تعبیر نادرستی از آن می کنند. زیرا، غالباً این دانش در زبان و نمادهای رمزی پنهان شده است. در اواخر قرن نوزدهم دکتر میکائواوسوی(Mikao Usui) رمزی را کشف کرد، که پیشینه ی آن به سنت هزاران ساله ی شفا در سوتراهایسانسکریتی در ۲۵۰۰ سال پیش باز می گردد، در غیر این صورت، دانش ریکی برای همیشه گم می گشت. کلمه ی ریکی به معنای انرژی جهانی در هستی است. ریکی قدرتی است که در کل ماده ی آفریده شده اثر می کرد و زنده است این کلمه شامل دو بخش «ری» یعنی جنبه ی جهانی و بیکران این انرژی و «کی» که خود بخشی از «ری» است ،یعنی نیروی انرژی حیاتی در هستی، که در همه ی موجودات زنده جریان دارد . 
بسیاری از نژادها، فرهنگها و مذاهب همواره از وجود این انرژی «کی» آگاه بوده اند. از این رو «کی»(ki)را چینیان«چی»(Chi) مسیحیان «ایت»( lght)و یا روح مقدس، هندوها«پرانا»( Prana) جادوگران قبایل بدوی«مانا»( Mana) وپژوهشگران روسی انرژی پلاسمایی حیاتی(-Bioplasmic) نامیده اند . قابل درک است که احتمالاً طلسم در کیمیاگری هر مس «کا»( Ka) در مصری «نیوما»( Pneuma) یعنی «هوا»در یونانی «اکنکار»( Eckankar(Eckonkar)) در زبان پالی «برکت» در صوفیه «سیال حیاتی» کیمیاگران «جزود»( Jesod) در فرهنگ حروفیون یهودی «مگب»(گب) (Mgebe) درمیان قبایل آفریقایی «الیما»( Elima) در میان سرخپوستان منطقه نیکوندو(Nikundo) در شمال آمریکا  «هسینا»( Hasina) در جزایر ماداگاسکار «واکان»( Wakan) یا«واکوندا»( Wakunda) در میان سرخپوستان شمال آمریکا در زیکوس(Sioux)  «اکی»( Oki) سرخپوستان هورون (Hurone) قدرت پادشاهان اروپایی در درمان از طریق لامسه آرند(Orende) در قبال سرخپوستان ایروکز(Irokese) «یان»( Ian) حیاتی، به گفته ی هنری برگسن «نومیا»( Numia) به گفته ی پاراکلسوس(Paracelcus) نیروی شفابخش طبیعت ، به گفته هیپوکراتس(Hippocrates) «ارگن»( Orgon) به گفته دکتر ویلهلم رایش(Wilhelm Reich) قدرت ادیک(Odic) به گفته ی بارون فرسن(Baron ferson) تلوریزم(Tellurism(Telluric current)) به گفته ی پروفسور جی کایزر (G.Kiese) انرژی حیاتی و کیهانی، به گفته ی دکتر اُ.برونلر(O.Brunle) نیروی «ایکس» به گفته ی ال . ئی ایمان و نیروی پنجم همگی همان انرژی بنیادین هستند. اما میزان کاربرد و نظریه های مربوط به آنها تفاوتهای بسیاری دارند. شرایط اساسی و لازم برای بکارگیری این انرژی نیز بسیار متفاوت است. در برخی از نظامهای نامبرده، لازمست تمرینهای طولانی انجام شود و معمولاً پیش از آنکه انرژی مطلوب آزاد گردد و به کار گرفته شود، خلوت گزینی زیادی لازم است. هرچه به شکل بنیادین این انرژی جهانی و حیاتی نزدیکتر می گردیم.قابل درک و کاراتر می باشد و استفاده از آن نیز راحت تر می گردد. چنان که جمله ای از خرد کیمیاگری می گوید: سادگی موید حقیقت است در نظام اوستایی ریکی نه تنها ساده و طبیعی ترین شیوه ی درمانی است که می شناسیم، بلکه موثرترین راه انتقال این انرژی حیاتی و جهانی نیز هست. هنگامی که یکبار کانال درونی فردی به انرژی ریکی گشوده شد و این انرژی متمرکز حیاتی را از طریق دستهایش، به شیوه ی خود جریان پیدا کرد ، این فرد قادر خواهد بود ، این قدرت را در تمام زندگیش حفظ کند. براستی، این انرژی حیاتی و جهانی چیست؟ اجازه دهید آنچه را که خردمندان کهن و دانشمندان جدید در این باره می گویند بشنویم. غالب مردم این آگاهی را که قدرت حیاتی شگرفی برهمه ی حس های غالب است مدیون فیزیک نوین هستند زمان زیادی از این تعبیر نگذشته است، که سنگ ماده ای «مرده» تلقی می شد. امروزه ، می دانیم که چنین پدیده ی «ساده ای» دارای ارتباط پیچیده، درونی و هوشمندی با نیروهای گوناگون است. در قیاس با گستره ی عظیم جهان ما، یک سنگ چقدر ناچیز است و در قیاس با ساختمان بدن انسان که شامل ۱۰۰ بیلیون (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) سلول است ، چقدر ساده شمرده می شود. هر یک از این سلولها خود ١٠٠/٠٠٠ ژن گوناگون دارد، که هر ژن شامل رشته های بلند و مارپیچی دی.ان.ای(D.N.A) است. هر کدام از این سلولهای کوچک میکروسکپی طرح ژنتیکی ساختمانی خود را در خود جای می دهند، که ساده تر از کل بدنمان نیست. اگر قادر باشیم همه ی این رشته های مارپیچی را باز کنیم و به یکدیگر متصل نماییم ، طول آنها بیش از ۱۲۰ بیلیون کیلومتر خواهد بود، که حدود ۸۰۰ برابر فاصله ی زمین و خورشید است و با این وجود، تمامی این رشته های مولکولی دی. ان. ای به اندازه ی یک گردوست. بازی با شکل و ارزشها می تواند تا بی نهایت ادامه یابد. براستی، این انرژی که تجلی بخش همه ی اشکال هستی است، غیر قابل تخمین و عظیم است. شعوری که زندگی ساختارهای آن را شکل می دهد، بی نهایت عظیم و غیر قابل سنجش است . آیا بر اساس یک دیدگاه ماده باید جهان و حیات را حاصل سلسله ای از رویدادهای هم زمان دانست؟ آیا ماده ی نا آگاه می تواند آگاهی را به بار آورد؟ در این نقطه ، حتی علم نیز با مشکل لاینحلی رو به روست. بسیاری از دانشمندان به این نکته پی برده اند که تنها یک پاسخ به جای می ماند: یقیناً نیروی با شعور و برتری وجود دارد، روحی جهانی که دائماً در کار خلق جهان از خویش است . آخرین گسترشهای فیزیکی کوانتوم به این اندیشه بسیار نزدیک است. نظریه ی فوق جاذبه، حیات استاندارد و حوزه ی کاملاً متعادلی را توصیف می کند که قائم به ذات خویش است، حوزه ی شعور خالصی که برای ساختن پایه های خلقت، تمامی اشکال ماده را شکل می دهد. این مساله دقیقاً منطبق بر اظهارات انسانهای خردمند و روش بین در طی قرون متمادی است. آنها اظهار می دارند در هستی مرحله ای وجود دارد که شامل همه ی خلقت است و کل حیات برخاسته از آن است. انرژی این مرحله از هستی در همه چیز زندگی می کند و این انرژی جهانی است که، هنگام درمان باریکی، از طریق دستهایمان به شکلی متمرکز جاری می شود. از این رو، در پزشکی، ارزشمندترین وجه ریکی تاثیر جامع آن است. ریکی به همه ی لایه های هستی دست می یابد و می کوشد این لایه های گوناگون را تعادل بخشد. درمانگر تنها کانالی برای این انرژی است. هنگامی که او دستش را بر بدن بیمار می گذارد و یادر فاصله ای از او نگاه می دارد، انرژیی که از طریق او جریان می یابدمحدود و فقط متعلق به خود او نیست. بلکه، انرژی جهانی است، که پس از آن انرژی دهنده را نیز قدرت می بخشد و هماهنگ می سازد . ریکی راه خود را به مناطقی از بدن می گشاید ، که بدن نیاز دارد آشکار است که ریکی از خردی عظیم تر از خرد ما سرچشمه گرفته است. زیرا به نظر می رسد بدون آنکه قادر باشیم بر تاثیر انرژی تولید شده بیافزئیم یا از آن بکاهیم، انرژی می داند فرد بیماردر چه ناحیه و چگونه به آن نیاز دارد . غالباً بسیاری از افراد مستعد ریکی را چون عشق تجربه می کنند. عشق ، قدرت وحدت بخشی است، که ما را به مرحله ی عظیم تری از وحدت با همه ی خلقت رهنمون می شود. هدف حقیقی بشریت ترجمان این مرحله به واقعیت و زندگی بخشیدن به آن است. عشق مامن اصلی روح است، جائی که چون قطره ای با اقیانوس بی کران هستی متحد می شود. مرحله ی اتخاذ در برگیرنده ی دانش و حکمت، خلاقیت و هماهنگی و نیز خود شاسی عشق فراگیر و سرور ابدی است. ریکی می تواند ما را به یافتن راه خود به سوی این مرحله از سامت ، یا جامعیت مقدس هدایت کند . در معنای وسیع کلمه ، ریکی شیوه ی شفابخش است. چنانچه پیش از این ملاحظه کردید، ریکی به هیچ وجه ارتباطی با ارواح، دانش خفیه، احضار روح، هیپنوتیزم و یا سایر فنون روانشناختی ندارد. انتقال ریکی از شما یک «جادوگر» یا«ساحرروحی» نمی سازد .در درمان ریکی ، فقط از شکل خنثی امامتمرکز انرژی کیهانی استفاده می شود. برای درمان از این طریق هیچگونه ایمان، یا اعتقاد خاصی ضروری نیست افرادی با مذاهب و ایمانهای گوناگون آزاد اندیشان و پیروان فلسفه ها و جهان بینی های کاملاً متفاوت، ریکی را با موفقیت یکسانی بکار می گیرند. این حقیقت که ریکی بسیاری از مردم را به درک بهتری از مسائل مذهبی نائل می کند و آنها به تجارب معنوی عمیق تری دست می یابند، حاکی از جهانی بودن ریکی است. یقیناً تصادفی نیست که شیوه درمانی چون ریکی در زمان و عصر ما کشف و به زندگی بازگردانده می شود. زیرا، تشخیص این حقیقت که حکمتهای عمیق تر زندگی نقطه ی مقابل گسترش یک جاذبه ی علم و تکنولوژی اند، منجر به پیدایش دیدگاه نوینی نسبت به همان حقایق کهن گشته است. ما در آستانه ی عصر نوینی هستیم که یا کیفیت تازه ای از آگاهی بشر را عرضه می کند و یا آنکه ساختارهای کهن و ماندنی تر را ریشه کن می سازد و هر آنچه روی دهد، در ید قدرت ماست و مشاهده ی چگونگی گسترش علاقه به حقیقت، برای ما دلگرم کننده است. ما با رابرت یونگ هم عقیده ایم، هنگامی که می گوید: بشریت هنوز به سرانجام نرسیده است و با خطرهای مرگباری در نبرد است به او مهمیز می زنند، تاخود را فاش سازد و گسترش بخشد تنها چیزی که می تواند در درون ما آشکار شود قابلیتهایی است که همیشه آنجاست گشوده و در انتظار گسترش، هنر شفابخش ریکی، یکی از این قابلیتهای شگفت انگیز است . پیشینه  ریکی در اواسط قرن نوزدهم و ، شیوه ی کهن شفای ریکی توسط دکتر میکائواوسویی بازیافت شد او تجدید حیات این شیوه را نیز به عهده گرفت. در این سطور، استاد اعظم هاوایوتاکاتا(۱۹۸۰-۱۹۰۰) داستان پژوهش دکتر اوسویی را در راه رسیدن به این دانش اسرار آمیز نقل می کند: میکائواوسویی مدیر مدرسه ی علوم دین مسیحی در توکیو، ژاپن بود. روزی چندتن از شاگردان این جماعت مذهبی از اوپرسیدند: چرا از روشهای شفابخش که عیسی مسیح بکار می برده، چیزی نمی شنوند و آیا دکتر اوسویی قادر است دردهای آنها را شفا بخشد؟ از آنجاییکه دکتر اوسویی توان پاسخ به چنین پرسشهایی را نداشت، تصمیم گرفت از مقام خود استعفا کرده و برای رسیدن به پاسخ این پرسشه، مسیحیت را در کشوری مسیحی مطالعه کند. سفر اوسویی او را به آمریکا هدایت کرد و در دانشگاه شیکاگو حضور یافت. او به اخذ دکترای دین شناسی نائل آمد با این وجود، نتوانست در متون مسیحیت، پاسخی رضایت بخش بیابد، و در متون مذهبی نیز چیزی نیافت او به شمال هند سفر کرد، تا بتواند نوشته های مقدس را مطالعه کند دکتراوسویی نه فقط به زبانهای ژاپنی، چینی و انگلیسی تسلط داشت، بلکه به زبان سانسکریت نیز مسلط بود پس از این سفر، به ژاپن بازگشت، آنجا برخی از نشانه ها و نمادهای سانسکریت را در سواترهای کهن بودایی کشف کرد . به نظر می رسید آنها پاسخی مناسب برای پرسشهای او بودند. در آن زمان، در دیری واقع در توکیو زندگی می کرد. پس از آنکه با سرپرست دیر صحبت کرد، عازم کوهستان مقدس «کوری یاما» (Kuriyama) در شانزده کیلومتری آنجا شد. او تصمیم گرفت، در عزلت کوهستان بیست و یکروز به مراقبه بپردازد و روزه بگیرد، با این امید که برای رسیدن به حقیقت نمادهای مدون سانسکریت، با آن سطح از آگاهی ارتباط برقرار کند . در ورود به کوهستان بیست و یک سنگ در پیش رو نهاد و به نشانه ی تقویم ، هر روز یکی از آنها را کنار می گذاشت. در این دوران سواترها را مطالعه می کرد، به آواز می خواند و با آنها مراقبه می کرد. تا طلوع آفتاب آخرین روز، هیچ حادثه ی غیر مترقبه ای اتفاق نیافتاد هنوز هوا کاملاً تاریک بود. اما نوری درخشان را دید که با سرعت زیادی به سویش حرکت می کند . نور وسیعر و وسیعتر می شد، تا سرانجام به وسط پیشانی او اصابت کرد . هنگامی که دکتراوسویی میلیونها حباب کوچک به رنگهای آبی ، بنفش روشن ، صورتی و رنگهای قوس و قزح را دید ، تصور کرد که در حال جان سپردن است ، اما ناگاه نور سفید عظیمی ظاهر شد و او نماد مشهور سانسکریت را در مقابل خود دید، که به رنگ طلایی شفاف می درخشد، اوسویی گفت: «بله به خاطر می سپارم» و این زمان، لحظه تولد سیستم ریکی اوسویی بود. هنگامی که به وضعیت عادی بازگشت، خورشید در آسمان بود اوسویی در حالی که خود را سرشار از انرژی و قدرت احساس می کرد، شروع به پایین آمدن از کوهستان کرد. زمانی که شتاب از کوه سرازیر شد پنجه اش آسیب دید. او چند لحظه آن را با دستانش نگاه داشت، در نتیجه خونریزی متوقف شد و درد از میان رفت .این نخستین شفا بود. او به علت گرسنگی در مهمانخانه ای میان راه توقف کرد و دستور صبحانه ی مفصل ژاپنی داد. مسافرخانه چی به او گوشزد کرد، که پس از روزه ای چنین طولانی نباید غذای حجیمی بخورد. اما دکتر اوسویی قادر بود بی هیچ مشکلی آن صبحانه ی مفصل را بخورد و این هم اتفاق عجیبی بود . نوه ی مهمانخانه دار دندان درد سختی داشت و روزها بود که از آن رنج می برد. دکتر اوسویی دستش را روی صورت متورم دخترک گذاشت و او فوراً احساس آرامش کرد. دخترک نزد پدربزرگش دوید و گفت که این مهمان یک راهب معمولی نیست این شفای بعدی در آن روز بود. دکتر اوسویی به صومعه اش بازگشت اما پس از چند روز به محله ی پر جمعیت گدایان در توکیو رفت، تا آنها را در درمان و به زندگی بهتری هدایت کند . او هفت سال در این نوانخانه زندگی کرد و بیماران بسیاری را درمان نمود. با این وجود، آنها به موقعیت قبلی خود بازنگشتند. هنگامی که اوسویی از آنها پرسید چرا زندگی جدیدی را شروع نکرده اید، پاسخ دادند که کارکردن خیلی دشوار بوده و گدایی کردن بهتر است. دکتر اوسویی به شدت متاثر شد و گریست. اومتوجه شد که مساله مهمی را در شفادهی خود فراموش کرده است، برای مثال، آموزش در قدرشناسی به گدایان. فردای آن روز به چندجمله ی قصار اندیشید، که در پایان این بخش به عنوان شعارهای ریکی آمده است . پس از آن ماجرا، به سرعت نوانخانه را ترک گفت و به توکیو بازگشت، درآنجا مشعل بزرگی افروخت و در خیابان ایستاد . هنگامی که عابران علت این کار را پرسیدند ، پاسخ داد در جستجوی مردانی است، که در پی نور حقیقت اند این حرکت آغاز بخشی نوینی از زندگی او بود، که به سفر در اطراف و اکناف و آموزش ریکی گذاشت . دکتر اوسویی در معبد کیوتر به خاک سپرده شد و داستان زندگیش بر سنگ مزار او حک شده است گفته می شود که امپراطور ژاپن نیز مزار او را تعزیز داشته است . یکی از نزدیکترین همکاران دکتر اوسویی دکتر چی جیزو هایاشی(Chijiro Hayashi) جایگزین او شد و دومین استاد اعظم ریکی در خط این سنت گردید. او تا سال ۱۹۴۱ ، کلینیک خصوصی ریکی را در توکیو اداره می کرد. درآنجا بیماریهای وخیم را با ریکی ، به همراه بعضی از روشهای طب جامع، درمان می نمود. غالباً یک بیمار هم زمان از چند درمان کننده ی گوناگون، ریکی را دریافت می کرد. تاثیرات جنگ جهانی دوم و مرگ دکتر هایاشی، در دهم ماه مه ۱۹۴۱، پایان موقت این کار بود ، اما بعدها خانم هاوایو تاکاتا جانشین دکتر هایاشی شد . سال ۱۹۰۰ ، او در جزیره ی هاوایی از پدر و مادری ژاپنی که تبعه ی آمریکا بودند به دنیا آمد . پس از آنکه با دو بچه ی کوچک بیوه شد ، نیروی جسمی و روحی او کاملاً تحلیل رفت . در سال ۱۹۳۵ ، زندگی او را به سوی ریکی سوق داد . در آن زمان ، از چند بیماری جدی رنج می برد ، تا اینکه ندایی درونی او را به ژاپن هدایت کرد، تا شفایش را در آنجا جستجو کند . با ورود به ژاپن، در شرف جراحی بود، که همان صدا دوباره ندا داد، نیازی به جراحی نیست او از پزشک خود درباره ی شیوه ی دیگر شیوه های درمان سئوال کرد و آن پزشک کلینیک ریکی دکتر هایاشی را به او توصیه کرد . هنگامی که هاوایو به آنجا رفت روزانه دو درمانگر به او انرژی می دادند پس از چند ماه ، سلامتش را کاملاً بازیافت. پس از بهبود هاوایو شاگرد دکتر هایاشی شد سپس در سال ۱۹۳۸ با دخترانش به هاوایی بازگشت حالا او دیگر یک معلم بود در ۱۹۴۱ پس از مرگ هاوایو جانشین وی شد در آنجا سالها به زندگی و درمان پرداخت در هفتاد سالگی ، خود شروع به تعلیم معلمین ریکی کرد در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۰ ، هاوایو با پرورش ۲۳ معلم ریکی در آمریکا و کانادا، جهان را ترک گفت . مدت کوتاهی پس از مرگ هاوایو تاکاتا، چند تن از معلمان ریکی جامعه ی آمریکایی ریکی را در آگوست ۱۹۸۰، جهت سازماندهی و هماهنگی در انتقال دانش ریکی، بنیان گذاردند. امروزه، ریکی توسط دو سازمان عرضه می شود، که موفقیت چشمگیری به دست آورده اند، و هر دو در آمریکا پایه گذاری شده اند یکی از آنها «جامعه ی بین المللی ریکی در آمریکا»ست (ای.آی.آر.ای)( A.I.R.A) که هم اکنون تی . آر.تی. ای(T.R.T.A) خوانده می شود ودیگری «پیمان ریکی » است . پیمان ریکی در ۱۹۸۱، توسط فیلیس لی فیورموتو(Phyllis lee Furumoto) نوه هاوایو تاکاتا و گروهی متشکل از بیست ویک معلم ریکی، در شکل یک «بنیاد آزاد» بنیان گذاری شده است. «پیمان ریکی» از ۱۹۸۱، در آمریکا به عنوان موسسه ای غیر انتفاعی، به ریاست فیور موتو اداره می شود از آغاز سال ۱۹۸۷ ، حدود صد معلم ریکی، که برخی از آنها در اروپا زندگی می کنند، به عضویت این پیمان در آمده اند. غالب استادانی که هاوایو تاکاتا آنها را تعلیم داده، متعلق به این سازمان اند. پیمان ریکی برخوردی معنوی با گسترش ریکی دارد و حافظ تعالیم سنتی است. این پیمان معتقد است که حقیقت، خود راه خود را در قلب آنانی می یابد، که برآن گشوده اند و آماده ی دریافت آن هستند . از این رو ، آنها به ندرت تبلیغ می کنند. جامعه ی بین المللی ریکی در آمریکا (ای.آی.آر.ای) توسط دکتر باربارا و برری(Barbara Weber Ray) در ۱۹۸۲ ، تاسیس شد دکتر ری نیز از دست پروردگاران هاوایو تاکاتا است. او که ریاست این جامعه را به عهده دارد این دانش را تا حدی استادی به دیگران منتقل می کند. ای.آی.آر.ای توجه زیادی به جنبه های علمی ریکی کرده است و به سبب تلاش هایی در جهت سازماندهی مطلوب تبلیغات، در حد وسیعی شناخته شده است این موسسه مرکز اسناد ریکی را تاسیس نموده و به تشکیل نشستها، کنفرانسها و اجرای نمایشهایی می پردازد و در برنامه های اجتماعی فعال است این جامعه معلمین ریکی را نیز تعلیم می دهد . ما بر این اعتقادیم که سازمانهای نامبرده در تلاش خود جهت تعلیم و گسترش اندیشه ی ریکی مکمل یکدیگرند اگر شما علاقه مند پیوستن به یکی از این سازمانها هستید به قلب خود رجوع کنید و با اتکا به شهود خود به سازمانی بپیوندید که بهترین پاسخهای مورد نیازتان را به شما می دهد . ما با درمان کنندگان ریکی از هر دو سازمان همکاری کرده ایم، و تجربه ی ما از همکاری با هر دوی آنان مثبت بوده است . اما برای تعلیم ریکی ، نیازی نیز به پیوستن به هیچ سازمانی نیست .برچسب ها : ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( شنبه 15 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :