تبلیغات
متافیزیک و علوم غریبه

LOGO

 وضو - حمام آب سرد – انرژی حمام آب سرد :

نباید بیش از 2-3 دقیقه به طول انجامد زیرا این عملمیتواند منجر به اُفت انرژی بدن و كوفتگی و بی حسی شود. برای احتراز از اینامر میتوان با آب سرد انرژی بدن را تخلیه نموده و سپس با آب گرم و ماساژ،انرژی جدیدی به آن داد. به هنگام ماساژ دادن؛ ماساژ دهنده ناخودآگاه انرژیزیادی را از كف دستها و نوك انگشتان خود به بیمار میدهد. اگر قبل از انرژیدادن، بدن بیمار از نظر انرژیكی كاملاً تمیز شده باشد؛ تأثیر ماساژ بیشتر خواهدشد.
یكی از بهترین توصیهها استفاده متناوب از آب سرد و آب گرم به هنگامحمام رفتن است. با آب سرد بدن از انرژیهای معیوب خود تخلیه میشود. آبگرم به كل بدن انرژی میدهد و آب سرد بعدی دوباره تمام بدن را تخلیه میكند.این چرخه اگر 5 یا 6 بار ادامه پیدا كند باعث تعادل و توازن در بدن انرژیكیگردیده و تأثیر درمانی دارد. زیاده روی در این عمل باعث نقصان انرژیكینگردیده و تعادل بیشتری ایجاد میكند. بخصوص كسانی كه از ضعف عمومی وافسردگی رنج میبرند میتوانند از دوش متناوب آب سرد و گرم بهره ببرند.انجام عمل وضو با دست مرطوب باعث پاكسازی هر چه كاملتر كانالهایبدن میشود. تعادلهای چپ و راستی و بالا و پایینی بدن به كمك آب بهترصورت میپذیرد و مسح فرِ سر با انگشتان خیس باعث فعالیت بیشتر چاكرایتاج میشود. در این عمل، انرژیهای بدن بستر مناسبی یافته كه به كمك آن بهراحتی مبادله شوند. توصیه شده كه این عمل با آب سرد انجام شود زیرا آبسرد نقش قویتری در تخلیه انرژیهای معیوب دارد.در فصول گذشته بیان شد كه اساس انرژی درمانی بر پاكسازی و انرژی دادناستوار است. عمل وضو گرفتن و نماز خواندن - یا هر عبادت دیگری نظیر دعاخواندن - بعد از آن به تنهایی یك چرخه كامل درمانی است. «وضو تمیز و آمادهكرده و نماز پر میكند». بسیاری از بیماریها حاصل تجمع و انباشتگی انرژیاست. وضو این تجمع را برطرف میكند. همچنین سیستم خود درمانی پساز پاكسازی فعالتر میشود. لذا وضو به تنهایی میتواند به عنوان یك شیوهدرمانی قلمداد شود. تمامی عملكرد وضو و طب سوزنی بر روی جریان سیالانرژی در كانالها استوار است. كانالهایی كه از قرن پیش شناخته شدهاند وعسكبرداریهای جدید نیز صحت آنهارا تأیید نموده است. هر گونه اختلال یاتخریب در این كانالها میتواند منجر به صدمات گوناگونی شود. این كانالها رابطهبسیار ظریفی با ماهیچههای بدن دارند. ممكن است این كانالها در اثر تیغجراحی صدمه ببینند. این عمل بصورت درد در ناحیه عمل یا ناتوانی در حركتدادن بروز می كند. این حالات بیشتر تحت عنوان «عوارض جراحی» نامیدهمیشود. بررسی كانالهای انرژی و ترمیم آنها به سادگی میتواند مانع بروز چنینعوارضی شود. این عوارض با گذشت زمان و فعالیت سیستم خود درمانی بدنكمكم ترمیم مییابند. در برخی موارد ممكن است شدت ضربه به كانالها آنقدرزیاد باشد كه بدن نتواند خود را ترمیم كند. این حالت منجر به ماندگاری عوارضعمل جراحی تا پایان عمر فرد میشود. توجه به كانالهای انرژی و به كار بردنتكنیكهای این كتاب میتواند به این افراد كمك كند. این كانالها در سر تا سر بدنبخصوص نخاع پراكنده شدهاند. شما میتوانید هر بار كه یكی از دوستان یاآشنایانتان تحت عمل جراحی قرار میگیرد؛ چاكراها و كانالهایش را بررسینموده؛ از صحت آنها مطمئن شوید. این عمل به طرز شگفت انگیزی بر بهبودفرد پس از عمل تأثیر میگذارد.توجه به این نكته ضروری است كه این كانالها حتی بدون آنكه شما بفهمیدهم ممكن است ترمیم شوند. سلامتی كامل بدون سلامتی چاكرا امكان ندارد.در حالت عادی سیستم خود درمانی به مدت زمان زیادی نیاز دارد تا این عملرا خودبخود انجام دهد. یك درمانگر پرانایی میتواند این دوره زمانی را به حدشگفت آوری كاهش دهد و باعث شود تا بیمار خیلی زود خوب شود.  وضو - سه ریز چاكرا چشم سه ریز چاكرا چشمهای ما را تغذیه میكنند. شیوهای كه ما با آن مینگریم صحیح نیست. دقت زیادی كه به هنگام نگریستن مبذول میكنیم باعث بازشدن بیش از حد یكی از كانالها -كانال وسطی چشم- و بسته شدن سایر كانالها میشود. این عمل نه تنها وضعیت سلامتی چشم را به مخاطره میاندازد؛ بلكهباعث زود خسته شدن و خواب آلودگی میشود. یك چشم سالم دارای سه ریزچاكرای فعال و برابر است.چنین چشمی فقط در بچهها - آن هم بچههای 2-1 ساله - مشاهدهمیشود. تنها آنهاهستند كه از دید كامل برخوردارند. اگر امتداد دید یك بچه1 ساله را دنبال كنید؛ نمیتوانید تشخیص دهید كه دقیقاً به كجا یا به چه كسینگاه میكند. چنین نگاهی «نگاه پخش» یا «دید كامل» نامیده میشود. بچه 1ساله تمامی صفحه روبروی خود را به یكباره میبیند. چنین دیدنی، صحیحاست كه به تعادل ریز چاكراهای چشم نیز منجر میشود. تربیت نادرستمحیطی - مثل نگاه كردن به تلویزیون و... - باعث خراب شدن چشمها میشود.به هنگام خواب آلودگی توصیه میشود دست و صورت با آب شسته شوند. اینعمل باعث برداشته شدن انباشتگی صورت و چشمها شده؛ چاكراهای چشمهارا نیز متعادل میكند. در نتیجه بر روی سوی چشم و سلامتی عمومی آن تأثیرمیگذارد. به طور كلی آب به هر كجای بدن كه برسد شفا دهنده است. زیراتجمع و انباشتگی انرژیكی را به سهولت برطرف میكند. برای این كار هم از آبسرد و هم از آب گرم - بیشتر ولرم - استفاده میشود. كه هر كدام مورد مصرفخاصی دارد. به عنوان مثال اگر فردی دچار ضعف عمومی شده و سطح كلیانرژی بدنش نقصان یافته؛ توصیه میشود آب ولرم بنوشد. این عمل پس ازمدتی باعث بالا رفتن سطح انرژی و سر حال شدن وی میگردد. یكی از مواردی كه اثر آب را به خوبی روشن میكند؛ گلودردهای شایع فصلتابستان است. این گلودردها اغلب با سرماخوردگی همراه نیستند. یعنی فردسرما نخورده؛ ولی گلویش درد میكند. علت این امر به مصرف بیش از حد آبخنك در تابستان بر میگردد. آب سرد دارای انرژی بسیار كمی بوده و با نوشیدهشدن، انرژی مسیری كه طی میكند را به خود جذب میكند. حساسترینقسمت این مسیر، حلق و گلو است. این عمل در بلند مدت باعث نقصانانرژیكی این ناحیه و حساس شدن آن میگردد كه به گلو درد بدون هیچ علتیمنتهی میشود. نوشیدن آب ولرم باعث نقصان انرژیكی گلو نمیشود بلكهكمك میكند تا مبادله انرژیكی به خوبی انجام پذیرد.اغلب به كسانی كه دچار استرس هستند توصیه میشود كه دوش آب سردبگیرند. استرس بخاطر انباشتگی شدید انرژیكی بخصوص در برخی چاكراهایخاص نظیر چاكرای شبكه خورشیدی ایجاد میشود. دوش آب سرد بهترین وسریعترین روشی است كه میتواند این انباشتگی را بر طرف نماید. در واقعدوش آب سرد همانند جارو كردن عمومیای است كه فرد بر روی خود اعمالمیكند. این دوش گرفتن اگر با تصور تمیز شدن كانالها همراه گردد؛ تأثیر آن رابیشتر هم میكند. از آب نمك نیز میتوان برای دوش گرفتن استفاده نمود. اینعمل میزان پاكسازی و سرحال شدن فرد را افزایش میدهد. نمك بخاطر نقشزدایندگی خود باعث قویتر شدن پاكسازی میشود به همین دلیل شنا كردن درآب دریا برای سلامتی توصیه میشود. تصور كنید كسی كه دارای یك تومورمغزی است با چند سال آبتنی كردن در آب دریا بهبود یابد! وضو - چاكرا در نقاط خاصی از بدن چاكراهای خاصی وجود دارد كه تحریك آنهامیتواند تاثیر بسزایی بر روی كالبد انرژیكی داشته باشد. از جمله این نقاط، فرِسر (محا استقرار چاكرای تاج)، همچنین چاكراهای فرعی كف دست و كف پامیباشد. طرِ مختلفی برای فعال كردن این نقاط وجود دارد: تصور جریانانرژی یا نور سفیدی در آنها، استفاده از سنگهای انرژی دار بر روی آنها، مالیدنروغنهای خاص و یا كشیدن نقاشی هایی بر روی این نقاط. یكی از بهترین وقویترین طرِ تحریك این نقاط،لمس كردن سطحی و سریع آنهاست. این عملاگر با دست مرطوب انجام شود تاثیر آن را دو چندان خواهد كرد. اگردوربینهای عكسبرداری از هاله در دسترس خوانندگان محترم باشد یا بابكارگیری تمرینات این كتاب قادر به اسكن كردن انرژیها شده باشند؛ با یكآزماش ساده قضیه كاملاً روشن میشود. شما میتوانید با دست مرطوب خود برروی هر نقطه از بدن كه چاكرای خاصی وجود دارد (مانند بین ابروها، گلو، جناغسینه، ناف و...) تماس كوچك و سریعی ایجاد نموده؛ چاكرا را اسكن نمایید.ملاحظه میشود كه چاكرای خاص به طور اعجازآمیزی به تكاپو میافتد و فعالمیشود.در انجام وضو ابتدا دستها به روی صورت كشیده میشود. تأكید بر آن استكه حركت دستها رو به پایین باشد. پوست بدن ما قابلیت جذب و نگهداریمیزان زیادی انرژی در خود دارد. انرژی هایی كه بیگانه بوده و ناشی از مشغلههاو استرسهای محیطی است. استرس هایی كه هر روز تولید میشوند و جزئی اززندگی روزمره گردیدهاند. چنین دست كشیدنی بر روی پوست صورت میتوانداسترسها و انرژیهای بیگانه انباشته شده در آن را تكانده به دور ریزد. یكمسلمان در شبانه روز حداقل 3 بار وضو میگیرد. این عمل كمك میكند تا هرچند ساعت به ساعت تخلیه صورت گیرد. پوست صورت در این خصوص،تفاوت كوچكی با سایر قسمتهای بدن دارد. به خاطر انعطاف پذیری بسیاربالای پوست صورت نسبت به سایر اعضای بدن، میزان این انباشتگی درصورت بیش از سایر جاهاست. به طوریكه گاهی بیش از 90 % كل انرژیهایمنفی و استرسهای محیطی در پوست صورت تجمع مییابد. 10 % ما بقی دركل بدن پخش شده و حتی قابل اغماض است. وضو گرفتن پیاپی مانع صدمهزدن این تجمع میشود و اجازه نمیدهد این میزان از حد توان بالاتر رود. بههمین دلیل زمانی كه استرس یا شوك خاصی بر فرد وارد میشود (همانندبیماری، امتحان كنكور و...) وبدن آكنده از انرژی استرس زیادی شده؛ یكوضوی ساده تا حد بالایی میتواند مشكل را حل كند. اگر با داوطلبین كنكورصحبت شود اكثر آنها از به یاد نیاوردن مطالبی كه ماهها وقت صرف خواندن آنهاكردهاند؛ شكایت دارند. جالب آنجاست كه آنها مطالب مورد نیاز را درست سرجلسه امتحان ـ یعنی جایی كه نیاز مبرمی به آنهاست - فراموش میكنند. جواببسیاری از سؤالها بعد از جلسه به راحتی به یاد آورده میشوند كه دیگر ثمریجز افسوس ندارد. اوج استرس یك امتحان دهنده در سر امتحان و زمانی استكه برگههای سؤال را در دست دارد. این حجم استرس بر روی فعالیت عمومیانرژیكی و جسمانی و در نتیجه بر كاركرد مغز اثر میگذارد. به هر راهی كه بتواناسترس را تخلیه كرد؛ حافظه باز شده و جوابها پیدا میشوند. یك وضوی سادهبه راحتی قادر است حجم استرس زیادی را كه در عضلات صورت انباشتهشده؛ تخلیه كند. این تخلیه خصوصاً بر روی چاكراهای فرعی فكها صورتمیگیرد. چاكراهای فرعی فك، تاثیر مستقیمی بر روی سیستم اعصاب و حافظهدارند.  وضو – انرژی درمانی آموختن انرژی درمانی و قدرت تسكین و درمان آلام خود میتواند یكی ازمهمترین و شیرینترین این آیات باشد. آن دم كه یكی از بندگان خدا از شدتدرد و رنج و بیماری، قادر به عبادت و مدح پروردگار نبوده و لحظهای از معشوِبه دور مانده است و شفاگر با دستانی آكنده از عشق، سلامتی و رهایی از درد رابه وی عطا میكند. این میتواند خود یك تجربه عمیق معنوی باشد. تجربهایهم برای بیمار و هم برای درمانگر. بیمار كه سختی فراِ از محبوب را تجربهكرده؛ با شوِ به دامان او باز میگردد و شفاگر نیز كه هم اینك با یك تجربهعملی به «باور» رسیده است؛ در این شادی شریك میشود.آدابی كه در اسلام بدان توجه شده و هر مسلمانی به دفعات آن را بكارمیگیرد؛ «وضو گرفتن» است. این عمل نیكو موارد مصرف گوناگونی دارد. در هرزمان كه مسلمانی میخواهد آماده عمل یا عبادت بزرگی شود؛ وضو میگیرد.نقش وضو بیشتر آمادگی و زدودن مواردی است كه مانع فرد برای نیل به اینآمادگی هستند؛ میباشد.بیشترین زمان انجام آن، قبل از انجام فریضه نماز است.نماز یك تجربه معنوی است كه یك مسلمان هر روز به آن دست میزند. آنچه دراین مقال مد نظر است بررسی این اعمال از دید انرژیكی و اتفاقاتی است كه بههنگام مبادرت به این اعمال، در هاله و چاكراهایفرد روی میدهد. همچنینبخاطر اینكه خواننده این كتاب نسبت به درمان بیماریها علاقمند بود؛ برنامهایمنظم جهت درمان بیماریهای مختلف به كمك وضو گرفتن ارائه میشود. اینبرنامه توسط همگان قابل انجام است. نتایج بدست آمده كاملا" مشهود و عینیهستند لذا به سادگی قابل بررسی اند. به طور كلی هر گونه ارتباط معنوی و تأملدر نشانههای پروردگار، مراقبه Meditation نامیده میشود. تمام انسانها وموجودات زنده هر یك به گونهای به این تجربه معنوی میپردازند. مراقبه یعنیآگاه بودن، یعنی در لحظه زیستن و با هوشیاری كامل نگریستن، تنها با این شیوهنگریستن است كه میتوان حقایق هستی را درك نمود.  وضو – انرژی - استرس از دید دانش مدرن هم بیشترین حجم استرسهای محیطی در پوستصورت ذخیره میشود. پس اگر هر چند ساعت به چند ساعت، دستی بر رویصورت بكشیم؛ در پایان روز بسیار آرامتر هستیم. به هنگام وضو گرفتن، اینفرآیند با آب - بخصوص با آب سرد - همراه میشود كه تأثیر آن را بیشتر هممیكند. راجع به آب سرد و اهمیت آن در صفحات آتی صحبت خواهد شد. مرحله بعدی كشیدن دستها بر روی یكدیگر است. ابتدا با دست چپ ازآرنج تا نوك انگشتان دست راست را لمس میكنیم. حركات به گونهای است كهدست راست كاملاً پوشیده میشود. یكی از چهار نادی (كانال انرژی) اصلیبدن در دست راست است. حركت رو به جلو باعث تحریك این نادی و تخلیهشدید انرژیهای راكد باقی مانده در آن میشود. انرژیهای راكدی كه بهصورت حب و بغض و خستگیهای روزانه نمود پیدا میكنند.لمس كردن تا كفدست و نوك انگشتان ادامه پیدا میكند. گویی دست چپ، انرژیهای راكد رامشایعت نموده تا از خروج آنها از بدن مطمئن گردد. این عمل دو تأثیر فوِالعاده مهم دارد. در ابتدا چاكراهای كف دست و نوك انگشتان دست راست را باشدت باز و فعال میكند. و در ادامه باعث تبادل انرژی سمت چپ و راست بدنمیشود. در كف دست چپ هم یك چاكرای مهم وجود دارد كه به هنگام انرژیدادن میتوان از آن كمك گرفت. به هنگامی كه با كف دست چپ بر روی دستراست میكشیم؛ انرژی سمت چپ بدن را نیز بر روی دست راست میریزیم.انجام این عمل تأ ثیر زیادی بر روی ایجاد تعادل بدن دارد و انرژیهای دو گانهبدن را متوازن میكند. بر طبق فلسفه تائو و اعتقاد مردم چین بدن از دو بعدمتضاد ساخته شده كه مدام در حال تقابل با یكدیگر هستند. زمانی كه تعادل ایندو بعد به هم بخورد؛ بیماری رخ میدهد. این دو بعد را یین و یانگمینامند. تمام هنر یك رزمیكار چینی درك این دوگانگی و به تعادل رساندن آناست. هنگامی كه با دست راست، دست چپ را لمس میكنیم؛ انرژی سمتراست بدن نیز به سمت چپ راه یافته و تعادل كامل میشود. در این هنگامچاكراها به تعادل بالایی رسیده كاملاً متوازن میشوند. این توازن بهترین بستربرای برنامه ریزیهای بعدی است. فردی را تصور كنید كه از پلههای زیادی بالامیرود و در یكی از پاگردها لحظهای میایستد تا خستگی در آورده و دو مرتبهتعادل را در بدن خود ایجاد كند. بالطبع پس از ایجاد تعادل و رفع خستگی باقدرت بیشتری میتواند از پلهها بالا رود.باز شدن چاكراهای كف دست تأثیر بسیار زیادی بر روی كلیت انرژی بدنمیگذارد.چاكراهای دستها ادامه چاكرای قلب هستند. چاكراهای كف دست وپا در درمانگری از اهمیت خاصی بر خوردارند. به طوریكه پس از انرژی دادن بهآنها، بر خلاف سایر چاكراها، نباید تثبیت شوند. این چهار نقطه همانند انتهایشلنگهایی هستند كه باید به بیرون باز باشند. در غیر این صورت انباشتگیشدیدی در كالبد انرژی و سپس در جسم فیزیكی بوجود میآید. باز و فعالبودن این چاكرا ارتباط مستقیمی با سرزندگی و سلامتی فرد دارد. هر چه شماسرحالتر و سالمتر باشید؛ چاكراهای كف دست و پای شما بزرگتر و فعالترهستند. یكی از دلایل كلافگی و سر رفتن حوصله بسته شدن این چاكراست.فلز، چاكراها را میبندد. به طور كلی تماس مستقیم فلز با هیچ نقطهای از بدنتوصیه نمیشود. برای درك بهتر تأثیر آن میتوانید آزمایش سادهای انجام دهید.اگر در كف هر یك از دستهای خود یك سكه بگذارید و برای دقایقی آنهارا نگهدارید؛ پس از مدتی به شدت احساس كلافگی و خفگی میكنید. گویی در درونقفسی قرار گرفتهاید. سكههای فلزی قادرند چاكراهای شما را مسدود كنند.تماس طولانی مدت با فلز به تنهایی میتواند مسبب بیماریهای مختلفی گردد.ریشه بسیاری از بیماریهای شایع میتواند وسایل و ابزارهای فلزی باشد كه همهروزه با پوست بدن - بخصوص نقاط حساسی نظیر پیشانی، فرِ سر و كفدست و پا - در تماس قرار میگیرند.به وضو بر روی ریز چاكراهای انگشتان نیز تأ ثیر میگذارد. در این عملبخصوص چاكراهای انگشتان شست، میانی و انگشت كوچك تحریكمیشوند. تحریك چاكرای انگشتان دنباله تحریك و فعالیت صحیح چاكرایكف دست است.انجام مرحله بعد یكی از كلیدیترین تأثیرات انرژیكی را با خود به همراهدارد. این عمل مسح سر است. با تحریك فرِ سر یكی از مهمترین چاكراهایبدن - چاكرای تاج - تحریك میشود. این چاكرا دروازه تجربیات روحانی استو فعال بودن آن از نشانههای معنوی بودن فرد است. فعالیت این چاكرا باضخامت طناب روحی نیز در ارتباط است. این چاكرا حالت تفوِ و برتریخاصی بر روی سایر اندامها داشته و تحریك آن، بر روی عملكرد تمامی بدنتأثیر میگذارد. به هنگامی كه این چاكرا كاملاً باز و فعال شود؛ همانند تاجدرخشان و نورانی بر روی سر به تلألو میپردازد. شاید تاجی كه پادشاهان بر سرمیگذارند؛ نمادی جسمانی و بسیار كوچك از این وضعیت برتر باشد. لمسكردن فرِ سر تأثیر زیادی نیز بر هماهنگ كردن فعالیت نیمكرههای مغز دارد.نیمكره چپ بیشتر مربوط به استدلال، منطق و امور دنیوی است. هنگامی كهفرد زیاد درگیر مسایل و مشكلات دنیوی میشود این نیمكره به شدت فعالمیشود. نیمكره راست بیشتر مربوط به احساسات و عواطف است. قابلیتهایهنری، لذت بردن و خلسه همگی مربوط به فعالیت این بخش از مغز هستند.بخاطر شرایط محیطی ممكن است در یكی از این حالات افراط شود. كسانی كهزیاد درگیر مشغلههای زندگی شده، مسئله ریاضی حل میكنند و كمتر به بعدروحانی و استراحت خود بها میدهند؛ دارای فعالیت زیادی در نیمكره چپهستند. به همین ترتیب كسانی كه درگیر مسایل عاطفی و هنر شده، كمترمسئولیت پذیر بوده و نسبت به مسایل جاری زندگی بی تفاوت میشوند؛ داراینیمكره راست فعالتری هستند. هر دو این حالات افراط است و سلامتی فقط درصورتی حادث میشود كه این دو به تعادل برسند. لمس كردن فرِ سر (مسحسر) باعث تحریك پل ارتباطی بین دو نیمكره و فعالیت غده پینه آل میشود.بدین ترتیب تعادلی نسبی در وضعیت فعالیت نیمكرههای مغز پدید آمده؛انرژی با سهولت بیشتری در آنها جریان مییابد. تحریك این نقطه در تقویتحافظه نیز میتواند تأثیر گذارد.  رابطه وضو با طب سوزنی طب سوزنی سابقهای كهن دارد. اكتشافاتی كه تاكنون از قبرهای ماقبل تاریخو حتی قبل از كشف خط و نوشته به عمل آمده است وجود سوزنهایی را نشانمیدهد كه به منظور درمان به كار میرفتهاند. جنس این سوزنها متفاوت بوده؛بعضی از سنگ نوك تیز بوده و پارهای از جنس طلا و نقره. در قرن نوزدهم با نفوذاروپائیها در چین، طب سوزنی نخستین بار در جوامع طب غربی مورد توجه قرارگرفت. با به قدرت رسیدن مائوتسه تونگ در قرن بیستم، طب سوزنی مجدداً درچین رونقی گرفت و در تمام دوران جنگهای داخلی و پس از آن، آموزش واستفاده از این روش در بیمارستانها رواج یافت. در حال حاضر و بر حسبتوصیه مائوتسه تونگ، طب سوزنی و طب غربی چه از نظر كاربرد و درمان و چهاز نظر تحقیقات در چین سهمی مساوی دارند. در ابتدا سعی میشود رابطهایبین طب كلاسیك و طب سوزنی ایجاد شود و پس از آن به ارتباط بین طبسوزنی و عمل وضو میپردازیم. طب سوزنی یك فلسفه است. فلسفهای كه با زندگی مردم چین آمیخته شدهاست. این فلسفه بیان میدارد كه دنیای ماده و انرژی، سوای از هم نیستند بلكهدر امتداد هم میباشند. در تمام كائنات تنها دو قدرت است كه جلوه میكند.یین و یانگ. علاوه بر آن عناصر سازنده هستی 5 عنصر میباشند.

فلز، چوب،آب، آتش و خاك. این عناصر به صورت مكمل یا متضاد یكدیگر عمل میكنند.روبرو شدن عناصر متضاد - نظیر آب با آتش - منجر به بیماری و روبرو شدنعناصر مكمل - نظیر چوب با آتش - منجر به سلامتی میشود. در طب سوزنی مبنا بر كانالهای انرژی بیمار و نقاط انرژیمند استوار شدهاست. این مبنا در عمل بسیار قوی ظاهر شده و در تشخیص و درمان بیماریهاكارساز بوده است. هنگامیكه بیماریهای ناشناخته و غیر قابل درمان توسطپزشكی كلاسیك، به كمك طب سوزنی عملاً شناسایی و درمان شدند، حیرتجوامع پزشكی بیشتر گردید. در این شیوه كار، به بدن طور دیگری نگریستهمیشود. و گویی جزئیات بیشتری تحت نظر گرفته میشود. به عنوان مثال درطب كلاسیك یك نوع نبض بیشتر وجود ندارد. در صورتیكه در پزشكی كهنچین ضربان نبض بر 12 نوع متفاوت میباشد. یك پزشك (حكیم) چینی درنهایت ظرافت هر یك از این نبضها را گرفته، اندازهگیری میكند. هر یك از ایننبضهای 12 گانه به یكی از اعضاء داخلی بدن مرتبط است. در نتیجه با پیگیرینبضها میتوان امعاء و احشایی كه دچار بیماری شدهاند را دقیقاً مشخصنمود. این 12 كانال بسته به اندامی كه با آن مرتبط میشوند؛ نامگذاری میشوندو عبارتند از: 1. كانال كیسه صفرا 2. كانال كبد 3. كانال ریه 4. كانال روده بزرگ5. كانال شكم - معده 6. كانال طحال 7. كانال قلب 8. كانال روده كوچك 9.كانال مثانه 10. كانال كلیه 11. كانال گردش جریان خون - جنسی 12. كانال سهگانه  هر گونه سد انرژی در این كانالها منجر به بیماری میگردد. به طور كلی دوعمل میتواند منجر به بیماری شود. یكی انسداد كانالهای انرژی و دیگریجاری شدن انرژی منفی در آنها. در روی مسیرها نقاطی وجود دارد كه از طریقآن انرژی كانالها با محیط پیرامون مبادله میشود. همچنین تأثیر گذاری بر آنهامیتواند منجر به تغییرات كیفی و كمی توده انرژی گردد. این نقاط در طول بدنپراكنده بوده ولی در بعضی مناطق اهمیت ویژهای مییابد. یكی از مهمترین ایننقاط در ناحیه فرِ سر واقع شده است كه به هنگام مسح سر تحریك میشود.به طرِ گوناگونی میتوان بر روی این كانالها و نقاط خاص تأثیر گذاشت.همانطور كه از اسم «طب سوزنی» بر میآید؛ یكی از بهترین راههای تأثیر گذاری،استفاده از سوزنهای مخصوص است. علاوه بر آن از هر جسم نوك تیز- مانندنوك ناخن - یا ماساژ یا گرم كردن و... نیز میتوان بهره برد.تحقیقات علمی نشانداده كه ابزاری كه در این میان استفاده میشود زیاد مهم نیست. بلكه تشخیصصحیح گرفتگی انرژی و پیدا كردن نقطه یا كانال خاصی كه منجر به گشودگی آنمیشود بسیار مهمتر است.  چاكراها بعد از وضو بعد از وضو چاكراهای پایینی به شدت پر و فعال میشوند. سیستم دفاعیبدن به شدت تقویت گشته و ارتباط فرد با انرژی زمین مستحكمتر میشود. دراین هنگام خیلی سریع وضعیت بدن در حالتی ایدهآل و ناپایدار قرار گرفتهاست. در نتیجه چاكرای پیشانی شروع به كوچك شدن میكند. در كتاب بعدیكه با خصوصیات چاكراها دقیقتر آشنا میشوید؛ درمی یابید كه این آرایشچاكراها منجر به طول عمر فرد میشود. لذا وضو در طول عمر نیز اثر میگذارد.از جمله مهمترین چاكراهای بدن كه به هنگام وضو گرفتن فعال میشوند؛چاكراهای كف دست و پاست. آموختید كه به هنگام انرژی دادن باید ازچاكراهای كف دست استفاده نمود. حتی پس از انرژی دادن، همه چاكراها رامیتوان تثبیت نمود. اما چاكراهای كف دست و كف پا را نباید تثبیت كرد. فعالیت چاكراهای كف دست و پا، ارتباط مستقیمی با سلامتی و وضعیتروحی فرد دارد. هر چه این چاكرا فعالتر باشند بهتر است. یك درمانگر قویدارای چاكراهای كف دست و كف پای بزرگی است. اگر قبل از پرداختن بهدرمان، خود درمانگر یك وضو بگیرد اولاً چاكراهای كف دست و پا بزرگمیشوند و باعث میشود تا با قدرت و لطافت بیشتری بتواند انرژی بدهد. ثانیاًبا بزرگ شدن عمومی چاكراها، ظرفیت نقل و انتقال انرژیكی درمانگر بالا رفته وبهتر میتواند تأثیر گذارد. در فصل سوم تكنیكهایی برای فعال كردن چاكراهایكف دست ارائه شد. می توانید وضو گرفتن را نیز به عنوان یكی از قویترین اینتكنیكها به این لیست اضافه كنید.اگر بیمار هم قبل از درمان وضو بگیرد مفید است. زیرا چاكراها و هالهسلامتی وی بزرگتر شده و انرژی درمانگر با سهولت بیشتری در آنها جریانمییابد. به طور كلی قبل از انجام هر عمل مهمی مثل نماز خواندن، مدی تیشن،كار روزانه، امتحان دادن و... میتوان وضو گرفت تا تأثیر آن كار بیشتر شود. برایدرك بهتر این موضوع میتوانید آزمایش جالبی انجام دهید. یكی دو روز، هر دوساعت یكبار، یك وضو بگیرید. به احساسات و اتفاقاتی كه در این دو روزبرایتان پیش میآید؛ دقت كنید. اگر دوست داشتید میتوانید آنها را یادداشتكرده برای ما ارسال كنید. نتایج شما میتواند تحقیقات ما را پربارتر كند.بررسی وضعیت چاكراهای فرد نیم ساعت بعد از وضو گرفتن، بیانگرتأثیرات پایدارتر وضو گرفتن است. ملاحظه میشود كه چاكرهای پایینی درحالت ثبات به دو برابر وضعیت قبل از وضو رسیدهاند. چاكرای قلب فعالترشده- انجام درمانگری به كمك انرژی چاكرای قلب امكانپذیر میشود. اساسانرژی درمانی عشق است. شما با درمان دیگران، عشق خود را بر آنها ارزانیمیكنید. جایگاه این عشق، چاكرای قلب است. هر چه چاكرای قلب فعالترباشد؛ درمانگر بهتری میشوید و بهتر میتوانید دیگران را دوست داشته باشید.در نتیجه وضو گرفتن باعث قویتر شدن درمانگری هم میشود. پیرمرد دوستداشتنی كه دستش شفاست و با لمس شما، دردهایتان را التیام میدهد؛ انرژیشفابخش خود را با یك عمر وضو گرفتن بدست آورده است. چاكرای پیشانیباز هم كوچكتر شده و این بیانگر دوام طول عمر فرد است. اثرات آب بر وضو گرفتن كلاس اول دبستان هنگامی كه معلم میكوشید تا با تركیب حروف الفبا اولینكلمه را بسازد؛ كلمه آب بر روی تخته سیاه نقش گرفت. آب -این سادهترین كلمهادبیات فارسی - نقش مهمی را در زندگی و حیات آدمی بازی میكند. آب مایهحیات است. یكی از بارزترین قسمتهای وضو استفاده از آب و خیس و مرطوب كردنقسمتهای مختلف بدن است. این موضوع از اهمیت شایانی برخوردار است ازدید انرژیكی آب یكی از بهترین بسترهای انرژیكی است. بدین معنی كه قادراست حجم عظیمی انرژی را در خود جذب، نگهداری و انتقال دهد. بیش از 4 3 سطح كره زمین را آب پوشانیده است. در واقع این حجم عظیم آب است كهحیات انرژیكی را بر روی كره زمین ممكن نموده است. انرژی خورشید، انرژیهوا و انرژی زمین به میزان زیادی در آب اقیانوسها و دریاها ذخیره شده است. به كمك دستگاههای خاص عكسبرداری و همچنین اسكن دقیق آبمشخص شده كه دمای آب با میزان انرژی حیاتی آن - انرژی حیاتی كه از محیطبه عاریت گرفته ـ ارتباط مستقیمی دارد. هر چه كه میزان انرژی حیاتی بیشترباشد دمای آب بالاتر میرود. آب صفر درجه تقریباً خالی از انرژی حیاتی است.دمای بالاتر بر جنبش مولكولی ملكولهای آب افزوده و در نتیجه باعث جذببیشتر انرژیهای محیطی میگردد. این مسئله با اسكن كردن توده انرژی دو لیوانآب سرد و آب گرم كاملاً قابل آزمایش است.در طب آیورودا توصیه اكیدی بر استفاده از آب ولرم جهت نوشیدن میشود.بیشتر مردم آب خنك و گوارا را ترجیح میدهند. در صورتیكه از دید طب كهنهند، آب ولرم برای سلامتی و حتی درمان بسیاری از بیماریها و استرسهامناسبتر از آب سرد است. نوشیدن طولانی مدت آب سرد میتواند مشكلاتخاصی را به دنبال داشته باشد. آب ولرم یعنی آبی كه نه كاملاً خالی از انرژیبوده و نه بیش از حد از انرژیانباشته است آبی است كه جانب اعتدال را رعایتكرده است. اگر بیماری نتیجه عدم تعادل در ارگان خاص یا كلیت بیمار باشد.تنها چنین آبی - آب ولرم- است كه قادر است تعادل مجدد را به بدن باز گرداند.هنگامی كه آب ولرم مینوشید سهم بیشتری از انرژی هستی را دریافتمیكنید. یك درمانگر علاوه بر انتقال مستقیم انرژی خود به بدن بیمار، میتوانداز واسطه هایی استفاده كند. یكی از بهترین این واسطهها آب است. برای تسهیلروند درمان بیمار، میتوانید لیوان آبی را به كمك جارو كردن كاملاً تمیز كرده؛آن را از انرژی تمیز و شفا بخش خود پر نمایید. آن گاه این لیوان حاوی آب انرژیدار را به بیمار بدهید. این عمل در برخی از بیماریها، نظیر مشكلات گوارشیتأثیر شگرفی دارد. نكته جالب آن است كه در این عمل بهتر است از آب سردكمك گرفته شود. زیرا آب سرد عموماً خالی از انرژی بوده و میتواند حجمبیشتری انرژی از شما دریافت كند. ممكن است انرژیهای محیطی پاكیزه نباشد.بخصوص در مكانهای پر جمعیت اكثراً نقصان انرژی وجود دارد. چنین میتواناستنباط كرد كه آب جاذب انرژی حیاتی است. هر چه آب سردتر باشد خالیتربوده و بر طبق قانونی شبیه قانون اسمزی، انرژی از تراكم بالاتر به تراكم پایینترجریان مییابد.نمونه دیگر استفاده از آب به هنگام تب كردن است. یكی از بارزترین اعمالدر هنگام تب انجام عمل «پاشویه» است. یعنی پاهای فرد بیمار با آب سردشسته میشود. این عمل بر كاهش تب تأثیر زیادی دارد. به هنگام تب چاكراهایكف پا مسدود شده است. در نتیجه چاكراهای پایینی بدن - بخصوص چاكرایقاعدهای - خالی میماند. خالی ماندن چاكرای قاعدهای یعنی عدم وجود موادخام برای كارخانه فوِ مدرن بدن. تب واكنش طبیعی بدن در برابر این نقصانانرژی است. معمولاً به هنگام نقصان انرژیكی یك چاكرا، اندازه آن هم كاهشمییابد. این كاهش واكنشی دفاعی است كه شعور بدن برای جلوگیری از صدمهبیشتر از خود نشان میدهد. اما در بیماری تب، چاكرای قاعدهای كوچكنمیشود بلكه بزرگ مانده و كاملاً هم از انرژی تهی گشته است. در نتیجه فشارزیادی به بدن وارد میشود. انرژی خام چاكراهای پایینی همانند آبِ گوارا و باطراوتی است كه در لولههای بالایی (سایر چاكراها و كانالهای انرژی) پمپمیشود. به هنگام تب كردن، فعالیت چاكرای قاعدهای نه تنها كمتر نشده؛ بلكهبیشتر هم میشود. اما دیگر آبی وجود ندارد. تصور كنید كه بجای آب باطراوت،گاز خشك و داغی در این لولهها پمپ شود.باز شدن چاكراهای فرعی كف پا، باعث تغذیه مجدد چاكرای قاعدهای ازانرژی زمین میگردد. در نتیجه یكبار دیگر آب در لولهها پمپ میشود و تبكاهش مییابد. آب سرد بعنوان یك گیرنده انرژی، انباشتگی ایجاد شده درمسیر چاكراهای كف پا و كانالهای آن را به خود گرفته ؛ باعث باز شدن این مسیرمیگردد. این عمل را یك انرژی درمان با پاكسازی كامل نواحی مربوطه میتواندانجام دهد.از جمله موارد استفاده دیگر آب به هنگام خوابآلودگی است. اگر دقتكرده باشید در هنگام خوابآلودگی چشمها سنگین میشوند. گویی دیگرنمیتوان آنها را بازنگهداشت. سنگین شدن چشمها بخاطر تجمع انرژیكی استكه در این ناحیه به وجود آمده است. این انباشتگی میتواند آنقدر زیاد شود كهفرد دیگر طاقت باز نگهداشتن چشمها را نداشته باشد.


برچسب ها : حمام آب سرد , وضو , انرژی حمام آب سرد ,

آخرین مطالب

» فعال کردن انرژی "چی "به معنی بیدار کردن کندالینی نیست بلکه چند درجه پایین تر و بی خطرتر است ( دوشنبه 24 آبان 1395 )
» همه چیز از انرژی به وجود آمده دنیای اطراف از ماده و انرژی ساخته شده است ماهیت انرژی هنوز به طور کامل کشف نشده است اما می دانیم که انرژی با فرکانس نیز سنجیده می شود ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» اکتوپلاسم ectoplasm چیست چون ارواح موجودات مجرد و نورانی هستند برای برقراری ارتباط با زمینی ها و ظهور اعمال خود نیاز به واسطه و مدیوم دارند ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» بیداری انرژی خلاق روح روح انسان دارای انرژی و قدرتی ذاتی است که در عموم انسان‏ها به صورت خفته و راکد وجود دارد ( یکشنبه 16 آبان 1395 )
» دلیل ابطال عقیده تناسخ درست توجه کنید! همه می دانیم که موجودات زنده در این جهان یک لحظه آرام نیستند ( شنبه 15 آبان 1395 )
» ریکی حکمت و حقیقت است» هاوایو تاکاتا(Hawayo) همواره در سراسر تاریخ بشریت و در سراسر دنیا شیوه های شفابخشی مبتنی بر انتقال انرژی جهانی وجود داشته است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» کلمه تله پاتی نخستین بار توسط فردریک مایرزFredric Mayrers یکی از پایه گذاران انجمن تحقیقات روانی انگلستان بکار گرفته شده است ( جمعه 14 آبان 1395 )
» شرایط مهمی که باید موقع اذکار یا طلسم بدانید ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» سوره برای بخت گشایی ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» برای خواندن ذکر یا شروع دعوت وروش کشیدن مندل ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» دعوت پنج عزیمت مهم و مشهور و بسیار بزرگ و شرایط خواندن انها ( پنجشنبه 13 آبان 1395 )
» طی الارض در باب طی الارض روشها و نظرات گو ناگونی وارد شده ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» فواید و خواص مختلفی بر اسمهای تیجان یا بشمخ مترتب است ( چهارشنبه 12 آبان 1395 )
» پیش بینی آینده و روشن بینی ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» از این تمرین در احضارات و فال گیری و پیشگویی میتوان استفاده کرد ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» دی ام تی یا دی متیل تریپتوفان نام مولکولی در بدن انسان است که نقش اصلی را در رویا دیدن به هنگام خواب بازی می کند ( دوشنبه 10 آبان 1395 )
» جراحی روحی پدیده ای است که بیشتر در کشورهای شرق اسیا از جمله فیلیپین به چشم می خورد ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» هر آنچه چه که اسلام ۱۴۰۰ سال پیش گفته، دانشمندان الان بدان دست می یابند! ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» آیا سفر در زمان ممکن است؟ ( یکشنبه 9 آبان 1395 )
» تکنیک های اساسی خلسه هیپنوتیزمی روش های مسمری ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» انواع متعددی از واسطه ها ( مدیوم ها ) با توانایی ها و استعدادهای ویژه برای برقرار ساختن ارتباط با ارواح وجود دارد. که در اینجا سه مورد از آنها بیان شده است ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» نوشتن غیر ارادی نوعی از نوشتن است که فرد در حالتی ناهشیارانه یا نیمه هشیارانه اقدارم به آن میکند ( دوشنبه 3 آبان 1395 )
» فیزیکدانان کوانتمی دانشگاه کالیفرنیا کشف عجیبی کرده اند ( شنبه 1 آبان 1395 )
» اختلال شخصیتی ها چه نشانه هایی دارند؟ ( شنبه 1 آبان 1395 )
» نخستین چیزی که باعث شد انسانها به روح روی بیاورند ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» برای اینکه بخواهیم جهانهای روحی را بشناسیم ( چهارشنبه 28 مهر 1395 )
» قانون اثر مسلط ( امیل کووه ) ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» این‌ سفر در این زمان می‌تواند تجربیاتی را به روی شما باز کند دراز بکشید و در وضعیت راحتی قرار بگیرید ( سه شنبه 27 مهر 1395 )
» هارا ( دوشنبه 26 مهر 1395 )
» دید اثیری ( دوشنبه 26 مهر 1395 )

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :